Spracúvanie osobných údajov na www.zelena-strecha.sk

1. Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

2. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom, ktorý uskutočňuje spracúvanie osobných údajov je obchodná spoločnosť Sky Gardens s.r.o., Bystrické sady 8727/36, Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica 841 06, IČO: 51 632 047. Spoločnosť Sky Gardens s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 127957/B. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Telefón: +421 907 368 000 E-mail: bsiklienka@hotmail.com Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti dôsledne posúdil vznik povinnosti poveriť zodpovednú osobu, pričom dospel k záveru, že mu takáto povinnosť nevznikla. V prípade, pokiaľ by v budúcom období došlo k zmene v spracovateľských operáciách, ktoré by si vyžadovali poverenie zodpove

3. Aký je účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov?

Aký je účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov? Účel spracúvania Právny základ Doba spracúvania Rozsah spracúvaných osobných údajov Kontaktný formulár Kontaktovanie dotknutej osoby a poskytnutie požadovaných informácií a/alebo vybavenie iných podnetov alebo žiadostí dotknutej osoby. Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 6 mesiacov odo dňa odoslania správy prostredníctvom kontaktného formulára prevádzkovateľa. Meno, priezvisko, email, telefón a prípadne osobné údaje obsiahnuté v dotknutou osobou doručovanej správe, ktorých spracúvanie je nevyhnutné pre dosiahnutie stanoveného účelu.

4. Aké sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa?

Spracúvanie osobných údajov získaných prostredníctvom kontaktného formulára je v súlade s bodom 3 tohto dokumentu realizované na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je oprávnený záujem. Prevádzkovateľ pred začatím spracúvania osobných údajov na tomto právnom základe dôsledne preskúmal, či nedochádza k neprimeranému zásahu do práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb. Za týmto účelom zároveň vykonal test proporcionality. Oprávnený záujem prevádzkovateľa spočíva v záujme na zaistení informovanosti dotknutej osoby o službách a/alebo produktoch prevádzkovateľa, pričom takto daný záujem je možné zároveň považovať za záujem dotknutej osoby.

5. Komu osobné údaje poskytujeme?

Osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára nie sú poskytované žiadnym ďalším príjemcom.

6. Aké sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa?

Osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára nie sú prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

7. Aké sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa?

Dotknutá osoba má pri spracúvaní osobných údajov nasledovné práva:

– Právo na prístup k osobným údajom, na základe ktorého má dotknutá osoba právo získať informáciu, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo na získanie ďalších bližších informácií o spracúvaní osobných údajov (čl. 15 GDPR)

 – Právo na opravu osobných údajov, na základe ktorého má dotknutá osoba právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. (čl. 16 GDPR)

– Právo na zabudnutie (výmaz) osobných údajov, ktoré umožňuje dotknutej osobe u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Uplatnenie tohto práva podlieha splneniu podmienok podľa čl. 17 GDPR.

– Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR.

– Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, na základe ktorého je dotknutá osoba oprávnená namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré je založené na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach, a to za podmienok bližšie vymedzených v čl. 21 GDPR. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

-Právo na prenosnosť osobných údajov, na základe ktorého je dotknutá osoba oprávnená získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ sú splnené podmienky podľa čl. 20 GDPR. 

– Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, v prípadoch, kedy je spracúvanie osobných údajov založené na základe čl.6 ods. 1 psím. a) GDPR alebo na základe čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR. Takéto odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

– Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

8. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných údajov nedochádza k vzniku žiadnych negatívnych dôsledkov pre dotknutú osobu. Následkom neposkytnutia osobných údajov je obmedzená možnosť využívania niektorých častí webovej stránky prevádzkovateľa. Prostredníctvom osobných údajov dotknutej osoby nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu. V prípade, pokiaľ má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa GDPR.

Chcete cenovú ponuku?