Dotácie na zelenú strechu

 1. Home
 2. /
 3. Dotácie

Získajte dotáciu na vašu zelenú strechu

Zelené strechy sú, ako jedno z adaptačných opatrení v meniacej sa klíme, podporované fondami EÚ alebo lokálnymi dotáciami, poskytovanými priamo obcami. Po schválení klimatického aktu Európskym parlamentom bude zelenej infraštruktúre prikladaný čoraz väčší význam. Informácie budeme priebežne aktualizovať.

Dotácie Bratislava

Finančný príspevok na hospodárenie so zrážkovou vodou

Mesto Bratislava spúšťa novú dotačnú schému od 1. júna 2022. Žiadosti sa podávajú v priebehu júna 2022.

Kto môže o dotáciu požiadať:

to môže požiadať o finančný príspevok

 • Vlastník alebo správca nehnuteľnosti (fyzická alebo právnická osoba), na ktorej sa prvok hospodárenia so zrážkovou vodou bude realizovať. 
 • Iný subjekt, ak tento so súhlasom vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti preukáže vzťah k nehnuteľnosti a jeho súhlas s realizovaním prvkov hospodárenia so zrážkovou vodou.

Výška príspevku 

 • Príspevok môže byť poskytnutý do výšky 50% z preinvestovaných nákladov, maximálne však do výšky 1000,- eur na jedného žiadateľa
 •  

Ako požiadať o finančný príspevok:

 • Každý žiadateľ žiadosť vyplní v elektronickom systéme, pripojí povinné prílohy, odošle, vytlačí, podpíše a v tlačenej forme doručí (prípadne zašle poštou) v termíne uzávierky žiadostí na adresu:

            Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
            Oddelenie implementácie externého financovania
            Primaciálne námestie 1
            814 99 Bratislava

Bližšie informácie o dotácii na zelenú strechu:

https://bratislava.sk/sk/financny-prispevok-na-hospodarenie-so-zrazkovou-vodou

Dotácie Trnava

Mesto Trnava vyčlenilo finančné prostriedky na adaptačné opatrenia a je možné požiadať aj o dotáciu na zelenú strechu.

Kto môže o dotáciu požiadať:

Oprávneným žiadateľom o dotáciu je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá:

 1. a)  má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Trnava,
 2. b)  pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta Trnava, alebo
 3. c)  poskytuje služby podľa tohto VZN obyvateľom mesta Trnava.

Žiadosť o dotáciu predkladá žiadateľ elektronicky. Spoluúčasť musí byť preukázaná minimálne vo výške 20% celkových finančných nákladoch na projekt.

Termín podania žiadosti:

Žiadosti o dotáciu je možné predkladať priebežne, pričom do prvého kola budú zaradené žiadosti zaregistrované v systéme dotácií do 31. augusta predchádzajúceho roku.

 Žiadať dotáciu je možné žiadať na:

a)  podpora prípravy projektov v oblasti adaptácie na zmeny klímy,

b)  podpora realizácie opatrení adaptácie na zmeny klímy, predovšetkým:

 • zvyšovanie infiltrácie zrážkových vôd nahradzovaním nepriepustných plôch priepustnými,
 • vytváranie vodných prvkov, ktoré zbierajú a zadržiavajú zrážkovú vodu a/alebo ktoré ochladzujú okolité prostredie (napr. jazierka zbierajúce zrážkovú vody zo striech alebo okolitého terénu, väčšie fontány, ktoré ochladzujú blízke okolie),
 • využívanie vegetácie na ochladzovanie budov a na zadržiavanie a využívanie zrážkovej vody (napr. vegetačné strechy, popínavá vertikálna zeleň na budovách, dažďové záhrady),
 • tienenie priestorov prístupných verejnosti (prístrešky, pergoly),
 • opatrenia na zachytávanie a využívanie zrážkovej a odpadovej vody na/v budovách.
 •  

Bližšie informácie o dotácii na zelenú strechu:

https://www.trnava.sk/userfiles/file/Ordinance/vzn_c._540_o_dotaciach.pdf

Pomôcka na vyplnenie eFormulára:

https://www.trnava.sk/userfiles/file/eForm%20-%20manuál%202022_1.pdf

Zaujíma vás, na čo sa dajú dotácie vo vašom meste alebo obci využiť ? Radi vám poskytneme aktuálne informácie o dotáciách na zelené strechy alebo inú zelenú infraštrukúru. Neváhajte nás kontaktovať, využitím našich služieb máte istotu, že zelená strecha nad vašou hlavou bude urobená dobre, spoľahlivo a plnohodnotne.

Chcete cenovú ponuku?